Email: alshboul@ju.edu.jo

Phone: 00962 79 600 8937, +962 799900905