cell injury 3.pptx
  
9/30/2018 2:56 PMFatima obeidat
cell injury for rehabilitation.pptx
  
3/24/2017 1:20 PMFatima obeidat
cell injury lecture 1 - Copy.pptx
  
9/30/2018 2:56 PMFatima obeidat
CNS lectures for dental (5).pptx
  
9/30/2018 2:59 PMFatima obeidat
CNS lectures for dental.pptx
  
3/20/2017 10:11 AMFatima obeidat
Endocrine for dentists - second lecture.pptx
  
2/28/2017 3:01 PMFatima obeidat
Endocrine for dentists.pptx
  
2/28/2017 11:18 AMFatima obeidat
Endocrine system for dental first 2 lectures.pptx
  
1/30/2018 9:50 AMFatima obeidat
Endocrine systemfor rehabilitation.pptx
  
3/14/2017 10:01 AMFatima obeidat
GI For Rehabilitation.pptx
  
5/2/2017 12:20 PMFatima obeidat
healing and repair for dental students-2015.ppt
  
3/21/2017 10:00 AMFatima obeidat
hemodynamics for rehab.pptx
  
4/21/2017 5:45 PMFatima obeidat
inflammation  (1).pptx
  
2/21/2017 3:10 PMFatima obeidat
inflammation  4 (1).pptx
  
9/30/2018 3:01 PMFatima obeidat
inflammation  4 (2).pptx
  
9/30/2018 3:02 PMFatima obeidat
inflammation Dentistry3 (1).pptx
  
9/30/2018 3:03 PMFatima obeidat
JAW DISEASES (1) (9).pptx
  
9/30/2018 3:00 PMFatima obeidat
JAW DISEASES (1).pptx
  
2/26/2017 10:51 AMFatima obeidat
lecture 1 and 2 CNS for dental students.pptx
  
3/16/2017 10:22 AMFatima obeidat
lecture 3 endocrine for dentist-2017.pptx
  
3/7/2017 8:49 AMFatima obeidat
lecture 4 endocrine for dental.pptx
  
3/12/2017 3:31 PMFatima obeidat
lecture 5 for dental students.pptx
  
3/14/2017 10:01 AMFatima obeidat
lecture 5.pptx
  
3/13/2017 4:19 PMFatima obeidat
neoplasia for rehab.pptx
  
3/7/2017 8:52 AMFatima obeidat
oal mucosa.pptx
  
1/29/2017 10:46 AMFatima obeidat
renal diseases for dental--Final version yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy (1).pptx
  
4/20/2017 9:08 AMFatima obeidat
renal diseases for dental--Final version yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.pptx
  
9/30/2018 3:03 PMFatima obeidat
renal diseases for Rehabilitation.pptx
  
4/18/2017 12:42 PMFatima obeidat
respiratory for dental studentsl.ppt
  
3/21/2017 10:01 AMFatima obeidat
respiratory forrehabilitatio.pptx
  
3/21/2017 12:06 PMFatima obeidat
respiratory medical lecture 3.pptx
  
3/21/2017 10:10 AMFatima obeidat
respiratory medical lecture 4.pptx
  
3/21/2017 10:14 AMFatima obeidat
respiratory medical lecture 5.pptx
  
3/21/2017 10:19 AMFatima obeidat
respiratory medical lecture 6.pptx
  
3/21/2017 10:21 AMFatima obeidat
respiratory medical lecture 7.pptx
  
3/21/2017 10:23 AMFatima obeidat
RESPIRATORY MEDICAL LECTURE 8.pptx
  
3/21/2017 10:36 AMFatima obeidat
RESPIRATORY MEDICAL LECTURE 9.pptx
  
3/21/2017 10:44 AMFatima obeidat
respiratory pathhology for meical students lecture 2.pptx
  
3/21/2017 10:08 AMFatima obeidat
Respiratory pathology lecture 1 for third year medical student.pptx
  
3/21/2017 10:04 AMFatima obeidat
SALIVARY GLANDS.pptx1111111.pptx
  
1/30/2017 10:35 AMFatima obeidat